BioWater

Legislatie

Legislatie nationala:

  • HOTARARE Nr. 929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014 - 2020
  • MEMORANDUM - Aprobarea actiunilor si documentelor privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020
  • Programul Operational Competitivitate - Document cadru
  • Decizia de punere in aplicare a Comisiei (19.12.2014), de aprobare a anumitor elemente din programul operational "Competitivitate" pentru sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala in temeiul obiectivului referitor 1a investitiile pentru crestere si locuri de munca in Romania

Legislatie europeana:

  • REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUIdin 17 decembrie 2013, privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis