Despre proiect

 

Scopul proiectului

Proiectul are ca scop înfiinţarea  în cadrul INCDMTM Bucureşti a unui centru de cercetare în domeniul măsurării inteligente cu laser, care va concentra şi valorifica în mod optim potenţialul ştiinţific şi tehnic de înalt nivel din regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov, dar şi din alte regiuni de dezvoltare ale României.

Proiectul va sprijini integrarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare din INCDMTM Bucureşti din domeniul măsurării inteligente cu laser în activitatea economică de tip inovativ, bazată pe cunoaştere.

 

Prezentare beneficiar

INCDMTM este Institut Naţional de Cercetare Dezvoltare care evoluează continuu spre activităţi ce ţin de domeniul Mecatronicii (sinteză a mecanicii de precizie, electronicii şi informaticii), profil unic pentru institutele naţionale din România. Un subdomeniu al mecatronicii este tocmai metrologia. După cum se ştie, echipamentul metrologic presupune o structură mecanică de mare precizie şi o parte de comandă extrem de sofisticată, fiind prin excelenţă un produs mecatronic. Astfel, un centru de cercetare pentru tehnica măsurării inteligente  nu numai că se încadrează în mod natural în INCDMTM, dar este aproape de neconceput lipsa sa.

 

Contribuţia centrului de cercetare la creşterea performanţei în cercetare şi pentru intensificarea colaborărilor internaţionale

Centrul de cercetare, creează baza pentru angajarea specialiştilor în cercetări la nivel internaţional şi conectarea la proiecte europene cum ar fi cele de tip Program Cadru 7 de Cercetare – Dezvoltare Tehnologica al Uniunii Europene (PC7).

Infrastructura de CD preconizată a fi dezvoltată prin proiectul propus va fi destinată stimulării proiectelor de CD cu aplicabilitate directă în economie şi dezvoltarii cooperarii dintre INCDMTM şi sectorul productiv, în domenii cum ar fi: fabricaţia de automobile, producţia aeronautică, producţia de maşini unelte, aparatură de măsurare şi control, tehnică medicală. Sistemele de măsurare cu laser sunt de neînlocuit în toate domeniile producţiei industriale de la controlul producţiei de semifabricate, la  controlul pe flux a producţiei, controlul final al produselor, etalonarea şi verificarea maşinilor  unelte şi echipamentelor de măsurare de precizie.

În acelaşi timp va permite colaborarea eficientă cu învăţământul universitar, ca urmare a complementarităţii cu conţinutul programei universitare în domeniile mecatronică şi tehnica măsurării, va permite desfăşurarea unor activităţi demonstrative şi de publicitate şi apreciem că va constitui şi un punct de atracţie pentru tinerii cercetători.

Prin realizarea proiectului, INCDMTM Bucureşti va contribui şi la creşterea calităţii şi la diversificarea actului educaţional, prin furnizarea de programe de formare profesională pentru masteranzi/doctoranzi în parteneriat cu universităţi.

Dotarea centrului de cercetare cu echipamente de cercetare cu performanţe tehnice compatibile cu exigenţele  de pe plan mondial, creează şi oportunităţi de a putea colabora în consorţiu  cu alte laboratoare din spaţiul european şi în proiecte europene, precum şi atragerea de cercetatori străini.

 

Situatia pe plan national

In Romania nu există un laborator sau centru de cercetare modern dotat cu echipamente de control dimensional cu performanţe de măsurare inteligentă. Laboratoarele de control dimensional din universităţile tehnice sunt cu o dotare mult depăşită nu numai din punctul de vedere a anului de fabricaţie si tehnologiei utilizate, ci şi din punct de vedere a principiilor fizice de măsurare.

 

In prezent în Romania există mai multe laboratoare de LASERI (pentru studierea principiului fizic) la institutele de specialitate de pe platforma Măgurele. Unul dintre acestea s-a inaugurat în februarie 2008. Alte laboratoare de Laseri se găsesc în universităţi, la facultăţile de Fizică sau aparţinând de Catedrele de Fizică. Aceste laboratoare au ca obiect studierea LASERULUI (şi anume coerenţa razei Laser, divergenţa razei diferitelor tipuri de laseri, pierderile de putere la parcurgerea razei pe anumite distanţe prin fibre optice sau prin diferite medii) cercetarea performanţelor diferitelor tipuri de Laseri si a posibilitatilor de a realiza Lasere şi diode Laser, iar in alte Laboratoare se studiază fenomenele care apar la interacţiunea razei laser cu materia (reflexia, difuzia, refracţia si difracţia). Toate aceste preocupari sunt complementare centrului pentru care se solicita finanţare. CERTIM işi propune a fi un centru pentru măsurare inteligentă, dotat cu echipamente de precizie deosebită şi având ca principiu de măsurare Laserul.

 

Unele sisteme şi aparate de  măsurare cu Laser se mai gasesc în ţară dispersate, în dotarea laboratoarelor de  control dimensional clasice, la producătorii de laminate sau la producătorii de maşini unelte (interferometre). In mare parte acestea sunt de generaţie mai veche,  au performanţele anilor din urmă în care au fost procurate, iar prin utilizarea acestora in mediu neprietenos performanţele atinse sunt sub cele  prescrise de producator.

 

Realizarea în Romania a unui astfel de centrului de cercetare este imperios necesară atât pentru racordarea cercetării romaneşti la aria de cercetare europeană, cât şi pentru a dezvolta o platformă tehnică pentru IMM-uri, pentru a putea realiza produse care sa corespundă din punct de vedere a caracteristicilor dimensionale cu cu cele realizate în celelalte ţări europene pentru a se asigura interschimbabilitatea şi corespondenţa.

 

Sustinerea financiara dupa terminarea finantarii

 

Aşa după cum s-a menţionat în studiul de fezabilitate, centrul de cercetare CERTIM va face parte dintr-o instituţie publică (institut naţional de cercetare – dezvoltare). In vederea operării şi întreţinerii infrastructurii realizate în cadrul acestui proiect, pentru perioada imediat următoare încetării finanţării solicitate, este necesară totuşi susţinere financiară. Aceasta ar putea fi asigurată pe de o parte prin participarea la proiecte de cercetare – dezvoltare, în colaborare cu entităţi interesate de cercetarea desfăşurată pe baza infrastructurii dezvoltate şi anume: intreprinderi din sectorul industrial, unităţi de cercetare sau din invăţământ, din ţară sau din străinătate, universităţi, entităţi ale academiei, etc iar pe de alta parte, prin proiecte internationale (in special prin participarea la programele cadru dedicate activitatilor de CDI ale Uniunii Europene).  Totodată se prefigurează surse de venit din proiecte de cercetare – dezvoltare (atenţie, nu este vorba de proiect generator de venituri în acest caz) prin contracte de cercetare cu entităţile economice pentru activităţi de cercetare – dezvoltare. Pe măsură ce CERTIM se va afirma prin rezultate valoroase şi sprijin susţinut acordat cercetării şi producţiei, se va putea crea baza legală în vederea încasării de plăţi pentru servicii ştiinţifice acordate întreprinderilor. Din sumele încasate, în conformitate cu legile în vigoare, vor fi atribuite fonduri pentru operarea şi intreţinerea infrastructurii de cercetare create, dacă acestea nu vor fi suficiente pentru susţinerea financiară a infrastructurii, o cotă a costurilor necesare funcţionării centrului de cercetare se poate aloca de către entitatea beneficiară a investiţiei, din regia obţinută prin participarea în alte proiecte de cercetare-dezvoltare.

Etapele desfasurarii proiectului

 

1-      Vor fi prezentate anunturi despre proiect in ziar/revista de specialitate la nivel local/regional la lansare.

2-      Elaborarea paginii web a proiectului. Pagina va fi elaborata in limbile romana si engleza. Realizarea paginii presupune costuri (de elaborare, de gazduire). Pagina va fi adusa la zi in mod periodic din punct de vedere al continutului si formei de prezentare

3-      Promovarea centrului si echipamentelor achizitionate prin intermediul unui pliant care sa prezinte informatii specializate cu privire la aplicatiile practice ale noii infrastructuri. Pliantul va fi folosit drept  material informativ in actiuni specifice de promovare catre potentiali beneficiari cu activitati C-D in domeniile mentionate.

4-      Promovarea centrului si echipamentelor achizitionate prin participarea la evenimente precum manifestari, targuri si expozitii. Se va pune accent pe participarea la manifestari cu caracter de promovare a aplicatiilor practice, de exemplu Salonul National al Cercetarii, precum si altele similare. In scopul promovarii vor fi folosite discutiile directe cu potentiali beneficiari, prezentarile multi-media, materialele informative etc.

5-      Promovarea centrului  prin elaborarea de etichete si panouri publicitare cu prezentarea Finantatorului si a Autoritatii Contractante. Panourile vor fi prezente la intrarea in centru dar si la intrarea in sediul beneficiarului. Panourile vor creste vizibilitatea centrului (CERTIM) beneficiarului (INCDMTM) si finantatorului prin programul POSCCE.

6-      Eveniment de lansare a centrului, care va fi organizat la finalul proiectului si  la care vor fi invitati reprezentatti ai Autoritatii Contractante, dar si actori importanti din comunitatea de cercetare si reprezentanti ai IMM din domeniul  masurarii. Spot publicitar.

7-      Vor fi prezentate anunturi despre proiect in ziar/revista de specialitate la nivel local/regional la sfarsitul proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute.

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"