Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

ANUNŢ

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.T.M. Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.T.M. are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 6 - 8 şi 10 - 12, sectorul 2.

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, dezvoltare tehnologică şi inovare de interes public şi national, ce privesc domeniul mecatronicii, în conformitate cu prevederile din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1029 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1303/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.T.M. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial nr.641 din 29 septembrie 2009, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016. Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro .    

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

15.03.2023

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților

28.04.2023

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I

08.05.2023

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I

15.05.2023

Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II

23.05.2023

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător

16.06.2023

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, etajul 3, camera 301.

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs, precum şi pe paginile de internet: https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare/ și https://incdmtm.ro/.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs: telefon centrală 021.303.41.99/interior 600, email: secretariat.ditt@research.gov.ro.

Lista documentelor, conform prevederilor art. 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016:

a) regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD; Descărcați aici:
b) contractul colectiv de muncă în vigoare, încheiat conform legii; Descărcați aici:
c) ultimele două rapoarte anuale de activitate ale INCD; Descărcați
Raport 2021:
Descărcați
Raport 2020:
d) ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, întocmite conform legii, precum şi indicatorii de referinţă din ultimul an încheiat; Descărcați
Bilanț 2021:
Descărcați
Bilanț 2020:
Descărcați
Indicatori de referință 2021:
e) lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare; Descărcați aici:
f) un raport financiar care să includă: ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs; Descărcați aici:
g) lista cu principalele acte normative aplicabile INCD; Descărcați aici:
h) actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I şi, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II; Descărcați
Ordinul 6129/2016:
Descărcați
Metodologia de concurs:
i) domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCD; Descărcați aici:
j) modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu MCID, care include şi fişa postului; Descărcați aici:
k) bibliografie; Descărcați
Bibliografie (generală):
Descărcați
Bibliografie specifică: